HİZMET İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

Amaç: Bu sözleşme Müşteri-Dijital Ajans ilişkisinin temel ilkelerine, ticari ve hukuki açıklık getirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sözleşmenin tarafları:
......................................adresinde mukim ................................ A.Ş. (Müşteri olarak anılacaktır)
Umurca Mahallesi Villatepe Evleri Sitesi Dükkan:1 Muğla/Bodrum adresinde mukim şahıs şirketi Fatih Yılmaz (Dijital Ajans olarak anılacaktır)

1. Konu ve Kapsam:
Müşteri’nin marka tanıtımı için verilecek hizmetlerin tanımlanması ve ne şekilde işletileceği, çalışma şekil ve koşulları,  üretilen reklam eserleri üzerindeki hakların sahipliğinin belirlenmesi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturur.

2. Tarafların Yükümlülükleri:
Dijital Ajans, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda Müşteri ile tam bir işbirliği içinde çalışmayı, verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi, Müşteri’nin onayı olmaksızın, tanıtımını yaptığı markayla veya hizmetlerle doğrudan rakip durumda olan başka ürünlerin tanıtımını yapmamayı;

Müşteri ise, anlaşma kapsamı doğrultusunda Dijital Ajans'la her alanda işbirliği yapmayı, özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, tanımlanan hizmetin yürütülmesinde Dijital Ajans'ı tek sorumlu olarak görmeyi; kabul ve taahhüt eder.

3. Tanıtıma Güvenin Sağlanması:
Müşteri, ürün veya hizmeti hakkında Dijital Ajans’a her türlü bilgi ve veriyi sağlar, Dijital Ajans da bu verilere dayalı doğru ve dürüst tanıtım ve marka içeriği üretir.

4. Gizlilik:
Dijital Ajans,  Müşteri'den aldığı ve/veya Müşteri adına yürütülen ve karşılığı Müşteri'ce ödenen araştırmalardan elde ettiği bilgileri, Müşteri'nin izni olmadan hiç kimseye vermemeyi/paylaşmamayı taahhüt eder. Müşteri isterse, işin gerçekleştirilmesinde görev alan üçüncü kişilerden de bu taahhüdü Dijital Ajans aracılığıyla alınır. Bu taahhüt, anlaşma bittikten sonrası için de geçerlidir.

Aynı şekilde, Müşteri de Dijital Ajans tarafından kendisine sunulan içerik konsepti, metni, tasarımı, yazılımı ve ajans tarafından üretilen içeriği, tüm bu şekildeki yaratıcı çalışma ürünlerinin gizliliğine uymayı, kabul edilmeyenleri kullanmamayı ve üçüncü kişilerle Dijital Ajansın onayı olmaksızın paylaşmamayı taahhüt eder.

5. Ajans Hizmetleri:

5.1 Sosyal Medya Yönetimi;
(a) Müşteri'nin, işlerini, işleyişini, ürün ve hizmetleri ile bunların mevcut ve muhtemel pazarını, rakiplerini, sürekli izler, ayrıntılı bilgi edinir, analiz eder.

(b)  Müşterinin markasına ait Facebook, Twitter, Instagram mecralarına yönelik üretilen tüm içeriklerin, aynı zamanda hesaplarının ve reklamlarının yönetilmesini,

Marka birimleri tarafından temin edilecek olan ham içeriklerin derlenerek, sosyal medyaya uygun özgün içeriklerin oluşturulmasını,

Haftanın 4 gününü kapsayacak şekilde (özel gün ve etkinlik dönemleri hariç)  günlük 1 içeriğin üretilmesi ve paylaşılmasını,

Özel günlerde markaya özel hazırlanacak tebrik, kutlama benzeri içeriklerin hazırlanmasını,

Etkinlik dönemlerinde gerekli ilginin sağlanması adına daha sık içerik paylaşılmasını kapsamaktadır.

Kaliteli içerik için doğru ve kaliteli bilgi ön koşuldur. Bu sebeple marka ekiplerinden firmamıza iletilecek olan materyallerin (yazılar, görseller, sektörel bilgiler vb.) yoğunluğu ve kalitesi üretilen içeriklerin kalitesini belirlemekte ve reklam geri dönüş istatistiklerinde yüksek önem taşımaktadır.

(c) Dijital Ajans madde 5(b)’de belirtilen takibi gerçekleştirirken bir yandan da Müşteri ve Müşteri’nin ürünlerine gösterilen ilgiye ilişkin olmak üzere Müşteri’nin talep edeceği zaman aralıklarında ölçümleme yapar; yapmış olduğu ölçümleri rapor halinde Müşteri’ye sunar.

6. Onay, Yetki, Değişiklik/Düzeltme:
5'inci maddede belirtilen hizmetler ve işler Müşteri'nin onayı olmadan başlatılamaz.

(1) Onay :
Dijital Ajans, bir kampanya için Müşteri'nin genel onayını aldıktan sonra, tanıtım metni, kampanya ve fikirleri özel onaya sunar.

Onay, önceden ya da sonradan yazılı olarak verilmiş veya elektronik posta haberleşmesi ya da toplantı notu biçiminde yazılı olarak teyit edilmiş olmalıdır. Bu yazılı notlara tarafların belirleyeceği süre içinde itiraz edilmediği takdirde Müşteri'ce onay verildiği kabul edilir. Yazılı onayların işin başlamasından önce verilmesi asıldır. İvedi işlerde zaman darlığı nedeniyle istisnai olarak verilen sözlü onayların yazılı teyidi mutlaka iş bitmeden önce verilecektir.

(2) Yetki:
(a) Bahsi geçen sosyal medya hesaplarında Müşteri tarafından üçüncü kişilere de onay verilmediği sürece tüm hesap yönetim hizmet ve işlemleri Dijital Ajans’ın yetkisindedir.


(b).Reklam kampanyalarının maliyet tahminlerinin ve içeriklerinin onaylanması ile Dijital ajans ilgili sosyal medya mecralarında reklamlar konusunda gerekli düzenlenmeleri yapma yetkisini kazanır. Dijital ajans, mecra tarifeleri ve koşullarında ilgili kuruluşlar tarafından yapılan herhangi bir değişikliği Müşteri’ye zamanında bildirir.

(d) Müşterinin metin veya  tasarım veya fikirlere onay vermesi durumunda Dijital Ajansın bu metin veya tasarım veya fikirleri dijital medya kanallarında yayınlama yetkisi olacaktır.

Hangi işlerde kimlerin onay vermeye yetkili oldukları Müşteri tarafından bu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte Dijital Ajans’a yazılı olarak bildirilir. Onay yetkililerindeki değişiklikler bildirilmediği takdirde Dijital Ajans sorumlu tutulmaz.

(3)Değişiklik, Düzeltme ve Hatalar:
Müşteri, medya planları veya yürürlükteki çalışmalar konusunda, yayından 2 (iki) gün öncesine kadar, değişiklik, düzeltme  isteğinde bulunabilir. Bu durumda Dijital Ajans, mecralar ve aracılarla olan iş akitlerinden doğan zorunluluklarına uygun olarak, bu isteği yerine getirmeye çalışır.

Düzeltme nedeni Dijital Ajans'tan veya Dijital Ajans’ın bağlantı kurduğu üçüncü kişilerden kaynaklanmıyorsa veya Dijital Ajans açısından mücbir bir sebebe dayanıyorsa, Müşteri, ajansın üçüncü kişilerle iş bağlantılarından doğan harcama ve yükümlülüklerini karşılamayı kabul eder.

7. Dijital Ajans Komisyonu ve/veya Ücretinin Kapsamı ve Uygulaması:

(A) Müşteri’nin Dijital Ajans’sa madde 5.1’deki hizmetlerinin karşılığı olarak aylık ödeyeceği tutarlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Hizmet: Sosyal Medya Hesap Yönetimi

Tutar: 1500.00 TL + KDV

   
   
   

8. Ödemeler:

Madde 5.1 kapsamındaki ödemeleri madde 7 A’da yer alan tablodaki hesaplamaya uygun olarak her ayın ilk iş günü gerçekleştirilecektir.

Dijital Ajans, kendi hizmetini finanse eder, Müşteri'nin reklamını finanse etmez.

Müşteri tarafından doğrudan veya Müşteri’nin onayı ile Dijital Ajans tarafından mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşmada belirlenen ödeme zamanları ve koşulları aynen uygulanır. Mecra kuruluşu ile yapılmış anlaşma işbu Sözleşme’nin eki olarak kabul edilir.

Ödemelerde gecikme halinde uygulanacak vade farkı oranı aylık %5’tir.

Yapımı uzun süren işlerde kısmi fatura çıkarılabilir. Gelecek takvim yılına ertelenen işlerin içinde bulunulan yılda yapılan harcamalar yılsonunda fatura edilir.

9. Muhasebe Kayıtları:
İşbu Sözleşme süresince;

            (a) Taraflar hesap mutabakatı sağlanması bakımından karşılıklı azami kolaylığı gösterir.

            (b) Müşteri tarafından Dijital Ajans’tan reklam yayın hizmeti talep edildiğinde, taraflar arasında işbu Sözleşme ekinde aksi kararlaştırılmadıkça, Dijital Ajans Müşteri’ye her reklam kampanyası bitişindemaliyet bildirecektir.İşbu faturanın ödemesi ise takip eden Pazartesi günü Müşteri tarafından gerçekleştirilecektir.

10. Malzemenin ve Bağlantıların Devri:
Mecralara teslim edilmiş olanlar dışındaki içerikler, Sözleşme’nin sona ermesini müteakip  Müşteri'ye iade edilir. Sözleşme’nin yürürlüğü süresince bu içerikler Dijital Ajans tarafından 1 (bir)  yıl saklanır, sonra tarafların mutabakatıyla imha edilebilir. Ayrıca, Sözleşme sona erdiğinde, cari hesap bakiyesinin Müşteri tarafından ödenmiş olması kaydıyla, mecralarda yayınlanan içerikler, sosyal medya hesap şifreleri, yapılmış bağlantılar ve anlaşmalar ile bunlardan doğan hak ve yükümlülüklerin devredilmesi konusunda Dijital Ajans her türlü işbirliğini taahhüt eder.

11. Hakların Geçerliliği:
Dijital Ajans’ın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) gereğince sahip olduğu veya üçüncü kişilerden sözleşmelerle devraldığı mali haklar, bu sözleşmede belirlenen ücretin ödenmesi koşulu ile ve bu ücret ödendiği sürece, Müşteri’nin kullanımına açık olacaktır. Müşteri  bu mali hakları devralmak isterse Dijital Ajans ile ayrıca makul bir bedel üzerinde anlaşmak zorundadır.

Yukarıda anılan, kullanımı yada devri söz konusu olan haklar, FSEK’te belirlenen eser sahipliği ve yine FSEK’te belirlenen mali haklardır.

Dijital Ajans dışarıya yaptırdığı işlerde, varsa bu tür mali hakları, Müşteri’nin kullanımına sunmak üzere işi yapandan tümüyle ve koşulsuz olarak devralmakla yükümlüdür.

12. Yasalar Karşısında Sorumluluk:
Dijital Ajans’ın bu Sözleşme ile yüklendiği sorumluluk kusurlu sorumluluktur.

13. Damga vergisi:

İşbu Sözleşme ’den kaynaklanan damga vergisi Müşteri tarafından ödenecektir.

14. Deliller:

İşbu Sözleşme’nin yorum ve uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hallinde Dijital Ajans’ın ticari defterleri kesin ve münhasır delil teşkil edecektir. İşbu madde delil anlaşması hükmündedir.

15.Tebligat:

Tarafların tebligat adresleri yukarıda belirtilenler olup, adres değişikliği yazılı olarak bildirilmedikçe bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

16. Sözleşme’nin Sona Erdirilmesi:
İşbu Sözleşme’nin feshi durumda yürürlükte olan işlerin bitirilmesi, karşılıklı mutabakatla düzenlenecek bir protokol ile yürütülür.

Bu maddedeki ihbar süresine uymayan veya başka haksız nedenlerle sözleşmeyi fesheden, karşı tarafın zararını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Zarara mahrum kalınan kazanç dâhildir.

17. Süre
İşbu Sözleşme 01/09/2019 tarihinden itibaren  1(bir)  yıl sürelidir. Bitiminden 90 (doksan) gün önce feshi ihbar edilmedikçe birer yıl süre ile uzamış sayılır.

18. Uyuşmazlıkların Çözümü:

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda İstanbul Bakırköy Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.

Tarafların karşılıklı rıza ve muvafakatlarına dayalı olarak hazırlanan işbu
Sözleşme 01.09.2019 tarihinde  18 (on sekiz) maddeden oluşmak üzere 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.

Ekler: Tarafların imza sirkülerleri.

MÜŞTERİ                                                                                                       DİJİTAL AJANS